Privacy protocol

Aiolos hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy protocol willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Aiolos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toepassing
Dit privacy protocol is van toepassing op de volgende personen van wie Aiolos persoonsgegevens verwerkt:
- Cliënten, ouders en/of verzorgers van jeugdigen tot 16 jaar en jeugdigen vanaf 16 jaar
- Alle overige personen die met Aiolos contact opnemen of van wie Aiolos persoonsgegevens verwerkt

Verwerking
Aiolos verwerkt persoonsgegevens die:
- Met uw uitdrukkelijke toestemming zijn verkregen van uzelf, van andere hulpverleners of verwijzers, in een gesprek, telefonisch, op papier of digitaal
- Verkregen zijn in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk voor behandeling, consultatie, verwijzing, overdracht en/of ketenzorg
- Beperkt zijn tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn
- Nodig zijn voor de uitvoering van de behandelovereenkomsten en declaraties voor verrichte werkzaamheden

Beveiliging van de persoonsgegevens
Aiolos heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; digitale gegevens worden verwerkt en opgeslagen op een privé-server in de praktijk en papieren gegevens worden bewaard in een afgesloten kast.
Voor het beveiligd digitaal uitwisselen van gegevens maakt Aiolos gebruik van Zivver. Deze samenwerking is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de vereisten van de AVG.

Bewaartermijn
De beroepscode van het NIP schrijft een bewaarplicht van dossiergegevens voor.
De termijn van deze bewaarplicht is 15 jaar.

Rechtsgrond
Wij verwerken uw gegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:
- Persoonsgegevens worden verwerkt met toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking
- Uitvoering van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden aan gemeentes of zorgverzekeraars
- Verplichting zoals het bijhouden van een dossier en het registreren van het BSN

Rechten, vragen en klachten
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy protocol of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door een e-mailbericht te sturen aan info@aiolos.nl

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.