top of page

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn hier te downloaden als pdf

1. Rechten en plichten van de psycholoog/psychotherapeut en de cliënt
De vrijgevestigde psycholoog/psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van haar beroep te houden aan bepaalde regels.  De psycholoog moet zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedragen. In de Beroepscode opgesteld door het NIP staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. U kunt de Beroepscode lezen via deze link.

2. Overeenkomst
­Bij aanmelding van de cliënt is door de ouders en de jeugdige van 12 jaar en ouder een toestemmingsverklaring getekend, waarmee toestemming wordt verleend voor het doen van psychodiagnostisch onderzoek en/of behandeling en het aanmelden voor mogelijke vergoeding via de jeugdwet. 
Bij de start van het diagnostiek/behandelproces bepalen de zorgverlener en cliënt in onderling overleg welke zorg het beste bij de cliënt past en wisselen zij informatie uit die relevant is, waaronder de naam van de andere betrokken zorgverleners en effecten van eerdere interventies of behandeling.

3. Privacy protocol
Aiolos hecht veel waarde aan de bescherming van uw (persoons)gegevens. In dit Privacy protocol willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met (persoons)gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met (persoons)gegevens. Aiolos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepassing
Dit privacy protocol is van toepassing op de volgende personen van wie Aiolos (persoons)gegevens verwerkt:
- Cliënten, ouders en/of verzorgers van jeugdigen tot 16 jaar en jeugdigen vanaf 16 jaar
- Alle overige personen die met Aiolos contact opnemen of van wie Aiolos (persoons)gegevens verwerkt

Verwerking
Aiolos verwerkt (persoons)gegevens die:
- Met uw uitdrukkelijke toestemming zijn verkregen van uzelf, van andere hulpverleners of verwijzers, in een gesprek, telefonisch, op papier of digitaal
- Verkregen zijn in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk voor behandeling, consultatie, verwijzing, overdracht en/of ketenzorg
- Beperkt zijn tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn
- Nodig zijn voor de uitvoering van de behandelovereenkomsten en declaraties voor verrichte werkzaamheden

Geheimhouding
Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen nemen wij altijd eerst contact met u op om dit met u te bespreken.

Beveiliging van de (persoons)gegevens
Aiolos heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw (persoons)gegevens gewaarborgd is; digitale gegevens worden verwerkt en opgeslagen op een privé-server in de praktijk en papieren gegevens worden bewaard in een afgesloten kast.
Voor het beveiligd digitaal uitwisselen van gegevens maakt Aiolos gebruik van Zivver. Deze samenwerking is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de vereisten van de AVG.

Bewaartermijn
De beroepscode van het NIP schrijft een bewaarplicht van dossiergegevens voor.
De termijn van deze bewaarplicht is 15 jaar.

Rechtsgrond
Wij verwerken uw gegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:
- Persoonsgegevens worden verwerkt met toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking
- Uitvoering van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden aan gemeentes of zorgverzekeraars
- Verplichting zoals het bijhouden van een dossier en het registreren van het BSN

Rechten, vragen en klachten
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy protocol of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door een e-mailbericht te sturen aan info@aiolos.nl

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de (persoons)gegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw (persoons)gegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw (persoons)gegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

4. Vergoeding
Sinds 1 januari 2015 wordt jeugdzorg voor kinderen tot 18 jaar vergoed door de gemeenten en niet meer vanuit de basisverzekering. Aiolos heeft een contract met Holland Rijnland. Hieronder vallen de gemeenten Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.
Wij kunnen generalistische basis GGZ verlenen bij kinderen uit deze gemeenten, bij wie een DSM-5 stoornis aangetoond is of vermoed wordt. Er is altijd een verwijsbrief nodig van een Jeugdteam, de huisarts of een medisch specialist om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Bij zorg/trajecten die niet vergoed worden door de gemeente vanuit de Jeugdwet, onder meer intelligentieonderzoek, coaching of begeleiding bij bijvoorbeeld faalangst, dient deze zorg door ouders zelf of door de school betaald te worden. Wij zullen dan vooraf een offerte opstellen, en vervolgens factureren.

5. Kosten bij annulering
Als u een afspraak niet of niet tijdig afzegt (minimaal 24 uur van tevoren, telefonisch). worden de kosten in rekening gebracht bij de cliënt (€ 50,-) per uur. 

6. Tevredenheid en effectiviteit meting
Het invullen van één of meerdere vragenlijsten kan onderdeel van de behandeling zijn. De behandelaar wil bijvoorbeeld weten of u tevreden bent over het therapeutische contact of over uw behandeling, hoe de therapie verloopt en of uw klachten daadwerkelijk verminderen. Om dit te meten kan uw behandelaar verschillende vragenlijsten gebruiken. Als u dezelfde vragenlijst zowel aan het begin van de behandeling als aan het eind van de behandeling/behandeljaar invult dan wordt dit in vaktermen Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd.

7. Klachten
Als u klachten hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met de behandelaar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het echter niet lukt om samen met uw behandelaar of eventueel de tweede behandelaar van praktijk Aiolos tot een oplossing te komen, dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie van Aiolos. De informatie hiervoor vindt u op de website.

8. Waarneming
Bij langdurige afwezigheid door vakantie of ziekte neemt een collegapraktijk waar.

9. Beleid bij crisissituatie
Praktijk Aiolos biedt behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent dat er in principe geen sprake mag zijn van crisisgevoelige of anderszins risicovolle problematiek. Indien er gedurende een lopende behandeling een psychische crisis ontstaat waarvoor direct professionele hulp nodig is, dan is het belangrijk direct met de huisarts contact op te nemen. Buiten kantooruren kan in geval van crisis de huisartsenpost worden gebeld.

bottom of page