top of page

Voor scholen

We werken het liefst samen met scholen om adviezen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de mogelijkheden van de school.

Wanneer ouders hiertoe toestemming geven, nemen we graag contact op met de school.

Dit kan telefonisch of schriftelijk (door middel van vragenlijsten of verslagen). Het is ook mogelijk om op school langs te gaan voor een observatie of een gesprek.

​​

We bieden consultatieve leerlingbegeleiding, adviezen over opzetten van handelingsplannen of het formuleren van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit kan rondom vragen over individuele leerlingen of kleine groepen, bijvoorbeeld bij hoogbegaafdheid, leerproblemen, gedragsproblematiek of bij verwijzing naar speciaal onderwijs. 

Naar aanleiding van intelligentieonderzoek en/of onderzoek naar leerproblematiek formuleren wij zo nodig uitgebreide onderwijsbehoeften, zodat de school deze kan verwerken in het ontwikkelingsperspectief of handelingsplan.

LogoHout.jpg
bottom of page